Legal notice

Privacybeleid

 

1. Onze contactgegevens

Naam: I.M.E sa

Ondernemingsnummer : 0416.833.744

Maatschappelijke zetel : oude vijverstraat 40, 1190 Brussel, België

Bedrijfszetel : oude vijverstraat 40, 1190 Brussel, België

Contact : hello@factoryforty.be

Telefoon : +32 2 430 24 22

Web hosting : Combell

2. Algemeen

Er is een Europese verordening opgesteld die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016), die de reeds bestaande regels inzake het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door een organisatie aanscherpt.

Factory Forty hecht veel belang aan uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit beleid is bedoeld om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens die u via onze website (www.factoryforty.be) aan ons kunt verstrekken in overeenstemming met deze AVG. Wij nodigen u uit om dit document te lezen, zodat u beter begrijpt hoe uw gegevens verzameld en gebruikt worden.

3. De verzamelde gegevens

Bij het gebruik van onze website (www.factoryforty.be) kan u gevraagd worden om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als ‘alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’.

3.1. De gegevens die u aan ons meedeelt en die door ons worden verzameld, zijn over het algemeen:

– Voor- en achternaam
– Vast telefoonnummer
– Mobiel telefoonnummer
– E-mail
– Adres

3.2. Het verzamelen van gegevens via onze website vindt waarschijnlijk plaats:

– Bij het invullen van een contactformulier;
– Door het gebruik van cookies op onze website (zie ons cookiebeleid);

De hier genoemde verzameling van persoonsgegevens betreft een verkrijging via de website, maar deze verzameling kan ook plaatsvinden wanneer u telefonisch of per post contact met ons opneemt voor een verzoek om informatie of het maken van een afspraak.

4. Waarom verzamelt Factory Forty persoonsgegevens?

Om contact met u op te nemen en op uw verzoeken te reageren.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beroepen wij ons op de volgende rechtsgronden om deze informatie te verwerken:

– Wij hebben een contractuele verplichting;
– Wij hebben een wettelijke verplichting;
– Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verzamelen en met u uit te wisselen (: om te reageren op uw verzoeken of om onze diensten te verbeteren, om misbruik en fraude te voorkomen, om de regelmatigheid van onze diensten te controleren, om onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te behouden, bijvoorbeeld tijdens geschillen, om bewijs te leveren van een mogelijke schending van onze rechten, om onze relatie met u te beheren en verbeteren, en om onze website en onze producten/diensten voortdurend te verbeteren, tenzij deze belangen ondergeschikt zijn aan uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.)

In elk geval zorgen wij voor een evenredig evenwicht tussen ons gerechtvaardigde belang en de eerbiediging van uw privéleven.

Als de rechtsgrond voor onze verwerking uw toestemming is, hebt u op elk moment het recht om deze in te trekken.

Het bedrijf IME S.A. staat borg voor de bescherming van deze persoonsgegevens. Alle gegevens die u aan ons verstrekt, moeten in overeenstemming met de AVG-praktijken gebruikt worden. De persoonsgegevens worden alleen door ons bedrijf gebruikt. Wij maken gebruik van onderaannemers (met name IT-dienstverleners voor de beveiligde hosting van uw gegevens) die nauwgezet zijn geselecteerd. Voor deze onderaannemers geldt een geheimhoudingsplicht.

5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Op grond van de AVG en behoudens onze eigen rechten en verplichtingen hebt u de volgende rechten:

5.1. Recht op informatie

IME S.A. verbindt zich ertoe u te laten weten welke gegevens worden verzameld en hoe en waarom het bedrijf deze gegevens verzamelt.

5.2. Recht van inzage en recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht aan IME S.A. te vragen welke gegevens het bedrijf over u bezit en een kopie van deze gegevens aan u te doen toekomen. IME S.A. verbindt zich ertoe deze gegevens in een eenvoudige vorm aan u te bezorgen.

5.3. Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht ons te vragen om uw gegevens in een gemakkelijk overdraagbare vorm aan u terug te bezorgen of, als de technologie het toelaat, ze rechtstreeks aan een ander bedrijf over te dragen.

5.4. Recht op rectificatie en recht op vergetelheid

U kunt ook op elk moment vragen om uw onjuiste of verouderde gegevens te laten bijwerken en uw persoonsgegevens te laten wissen. Afhankelijk van de gegevens vervangt het recht op vergetelheid niet de wettelijke verplichting om bedrijfsdocumenten (bv. offertes, facturen) te bewaren.

5.5. Recht op beperking

U hebt het recht ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken.

5.6. Recht van bezwaar

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing of andere doelen (meningen van klanten, informatienota’s enz.).

Voor verzoeken om een recht uit te oefenen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met IME S.A. door een e-mail met identiteitsbewijs naar het volgende adres te sturen: hello@factoryforty.be

Wij zullen dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen.

6. Klacht bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

8. Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren uw gegevens tijdens de hele duur van onze relatie en tot 10 jaar na afloop daarvan. Na deze termijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

9. Wijziging van ons privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer dat nodig is, zullen wij u hierover informeren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen of updates van ons privacybeleid.

10. Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen door:

– Een e-mail te sturen naar hello@factoryforty.be
– Een brief te sturen naar het volgende adres: IME S.A. (Factory Forty) – Oude Vijversstraat 40 – 1190 Brussel

11. Wat te doen bij een geschil?

Lange processen komen niemand ten goede. Bij een geschil tussen u en ons verbinden wij ons ertoe voorrang te geven aan dialoog en openheid om een minnelijke schikking te treffen. U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Kom wanneer je wilt

Wij helpen u graag

Contact EN
Sending

FACTORY FORTY
Oude Vijversstraat, 40 | 1190 Brussel, België
Tél: +32(0)2.430.24.22  | hello@factoryforty.be

map-contact-usKom gewoon eens langs, de koffie staat altijd klaar!

Factory Forty is gevestigd in het hart van Brussel, tussen het station Brussel-Zuid en de Ring.

We beschikken over een parking gereserveerd voor leden en hun klanten. Hier kunt u uw auto of fiets kwijt tijdens uw bezoek. U kunt ons ook bezoeken met het openbaar vervoer: TRAM: 82 en 97 (Halte Union) | BUS: 50, 52 en 54 (Halte Bervoets)

*met zicht op het kippenhok van Pitchuk.
Registered with the FPS Economy and member of

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close